Political Financial Reporting - Shona Huffman All Archives

Shona Huffman - Campaign Finance Report - January 1, 2023 to June 30, 2023 Shona Huffman - Campaign Finance Report - January 1, 2023 to June 30, 2023
Shona Huffman - Campaign Finance Report - January 1, 2022 to June 30, 2022 Shona Huffman - Campaign Finance Report - January 1, 2022 to June 30, 2022
Shona Huffman - Campaign Finance Report - July 1, 2022 to December 31, 2022 Shona Huffman - Campaign Finance Report - July 1, 2022 to December 31, 2022
Shona Huffman - Campaign Finance Report - July 1, 2021 to December 31, 2021 Shona Huffman - Campaign Finance Report - July 1, 2021 to December 31, 2021
Shona Huffman - Appointment of Campaign Treasurer - November 16, 2021 Shona Huffman - Appointment of Campaign Treasurer - November 16, 2021
Shona Huffman - Campaign Finance Report - January 1, 2021 to June 30, 2021 Shona Huffman - Campaign Finance Report - January 1, 2021 to June 30, 2021
Shona Huffman - Corrected Campaign Finance Report - July 1, 2020 to December 31, 2020 Shona Huffman - Corrected Campaign Finance Report - July 1, 2020 to December 31, 2020
Shona Huffman- Campaign Finance Report-July 1, 2020 to December 31, 2020 Shona Huffman- Campaign Finance Report-July 1, 2020 to December 31, 2020
Shona Huffman- Campaign Finance Report-January 1, 2020 to June 30, 2020 Shona Huffman- Campaign Finance Report-January 1, 2020 to June 30, 2020
Shona Huffman- Campaign Finance Report-July 1, 2019 to December 31, 2019 Shona Huffman- Campaign Finance Report-July 1, 2019 to December 31, 2019
Shona Huffman- Campaign Finance Report-April 27, 2019 to June 30, 2019 Shona Huffman- Campaign Finance Report-April 27, 2019 to June 30, 2019
Shona Huffman-Campaign Finance Report-March 26, 2019 to April 26, 2019 Shona Huffman-Campaign Finance Report-March 26, 2019 to April 26, 2019
Shona Huffman- Campaign Finance Report Corrected-January 1, 2019 to March 25, 2019 Shona Huffman- Campaign Finance Report Corrected-January 1, 2019 to March 25, 2019
Shona Huffman- Campaign Finance Report-January 1, 2019 to March 25, 2019 Shona Huffman- Campaign Finance Report-January 1, 2019 to March 25, 2019
Shona Huffman- Campaign Finance Report-July 1, 2018 to December 31, 2018 Shona Huffman- Campaign Finance Report-July 1, 2018 to December 31, 2018
Shona Huffman- Campaign Finance Report-January 1, 2018 to June 30, 2018 Shona Huffman- Campaign Finance Report-January 1, 2018 to June 30, 2018
Shona Huffman- Campaign Finance Report-July 1, 2017 to December 31, 2017 Shona Huffman- Campaign Finance Report-July 1, 2017 to December 31, 2017
Shona Huffman- Campaign Finance Report-January 1, 2017 to June 30, 2017 Shona Huffman- Campaign Finance Report-January 1, 2017 to June 30, 2017
Shona Huffman- Campaign Finance Report-July 1, 2016 to December 31, 2016 Shona Huffman- Campaign Finance Report-July 1, 2016 to December 31, 2016
Shona Huffman- Campaign Finance Report- June 10, 2016 to June 30, 2016 Shona Huffman- Campaign Finance Report- June 10, 2016 to June 30, 2016
Shona Huffman- Campaign Finance Report- April 28, 2016 to June 9, 2016 Shona Huffman- Campaign Finance Report- April 28, 2016 to June 9, 2016
Shona Huffman- Campaign Finance Report- April 1, 2016 to April 27, 2016 Shona Huffman- Campaign Finance Report- April 1, 2016 to April 27, 2016
Shona Huffman- Campaign Finance Report- January 1, 2016 to March 31, 2016 Shona Huffman- Campaign Finance Report- January 1, 2016 to March 31, 2016
Shona Huffman-Appointment of Campaign Tres.- July 6, 2015 Shona Huffman-Appointment of Campaign Tres.- July 6, 2015
Shona Huffman- July 1, 2015 to December 31, 2015 Shona Huffman- July 1, 2015 to December 31, 2015
Shona Huffman - Amendment of Campaign Treasurer - October 19, 2015 (PDF) Shona Huffman - Amendment of Campaign Treasurer - October 19, 2015 (PDF)